KSI

KSI_logo

Etikk, miljø og samfunnsansvar

KSI har utarbeidet etiske retningslinjer som gjelder for ansatte, tiltaksdeltakere og valgte representanter for selskapet. Vi jobber kontinuerlig for å bedre kvalitet, likestilling og miljøvennlige løsninger.

FNs bærekraftsmål

Vi har valgt å jobbe med FN`s bærekraftsmål nr. 3 (god helse), 8 (anstendig arbeid og økonomisk vekst) og 12 (ansvarlig forbruk og produksjon). Som bedrift vil drive ansvarlig forbruk og produksjon, samtidig som vi jobber for økonomisk vekst. Vi ønsker også å bidra til at våre ansatte har god helse og et anstendig arbeid å gå til. 

Sertifiseringer

Miljøfyrtårn

KSI ble Miljøfyrtårnsertifisert i 2018 og resertifisert i 2021. Gjennom resertifiseringsprosessen som Miljøfyrtårn-bedrift har vi jobbet aktivt for å redusere forbruk og utslipp og har på den måten tatt et aktivt miljøansvar.

ISO-9001-sertifisert

KSI ble ISO 9001-sertifisert i 2021. ISO-9001 er et anerkjent kvalitetssystem og er med og sikrer god kvalitet både på produktene våre og tjenestene vi leverer deltagere, NAV og Kristiansand kommune.

DEBIO-sertifisert

KSI er også DEBIO-sertifisert. Vi prøver å gjøre hverdagen litt grønnere ved å produsere og selge økologiske grønnsaker. Lokalt bidrar vi også ved å kjøpe poteter og grønnsaker fra egen kommune og nabokommuner. Vi har deltatt i et prosjekt sammen med Norsk Landbruksrådgivning Agder for å løfte utviklingen av den økologiske grønt-produksjonen i Agder. 

Logo til Debio

Samfunnsansvar

KSI AS har som formål er å skape varige arbeidsplasser tilpasset mennesker som ikke kan nyttiggjøre seg andre arbeidstilbud. Bedriften skal blant annet gjennom sysselsetting bidra til å kvalifisere og utvikle ressursene hos den enkelte deltager. Muligheten for avklaring og yrkesmessig attføring skal holdes åpen. Yrkesmessig attføring innebærer at vi tilrettelegger slik at den enkelte kan komme raskest mulig tilbake i det ordinære arbeidslivet. Selskapets formål skal oppnås gjennom blant annet foredling av råvarer, samt tjenesteyting til samarbeidspartnere.

Vårt kjerneområde er å hjelpe mennesker ut i arbeidslivet ved å tilby tilrettelagt arbeid. Vi får stadig flere oppgaver av kommunen som handler om å ta et større samfunnsansvar, ved å hjelpe folk ut i aktivitet eller arbeid. Kommunen ser verdien av at folk har en meningsfull hverdag i form av å ha en jobb å gå til og samtidig treffe kolleger.

Nå bør alle bedrifter må fremlegge et sosialt regnskap. Ved å for eksempel abonnere på Jobbfrukt, eller å ha en av våre deltagere i praksis, kan man bidra til å ta en liten del av samfunnsansvaret. Det er flere som har brukt oss som et eksempel på det, for å dokumentere sitt samfunnsansvar eller CSR som det også kalles (corporate social responsibility). I vår arbeidsgiverorganisasjon kan en få sertifikater for å være inkluderende bedrift.

KSI har avtale om Inkluderende Arbeidsliv er tilknyttet BHT.

Samfunnsansvaret ivaretas hovedsakelig gjennom vårt formål om å skape varige arbeidsplasser tilpasset mennesker som ikke kan nyttiggjøre seg andre arbeidstilbud. Bedriften er et ledd i NAV og Kristiansand kommunes tiltakskjede for yrkeshemmede med spesielt fokus på psykiatri.

Tverrfaglig samarbeid

Vi har et godt og tverrfaglig samarbeid med de forskjellige aktørene innen de aktuelle fagområdene og ellers i lokalsamfunnet. Dvs. NAV lokalt og fylket, psykiatriske sykepleiere, FACT-team, ansvarsgruppene rundt den enkelte bruker, skoler og etterverns poliklinikk og avdelinger ved DPS / SSHF.

Kristiansand kommune

Kristiansand kommune og NAV satser på oss gjennom nye prosjekter. Vi har en aktiv eier som følger opp slik at vi sammen kan se på hvordan vi kan løse samfunnsoppdraget vårt på best mulig måte og bidra til det beste for kommunens innbyggere.

KSI er et ledd i NAV og Kristiansand kommunes tiltakskjede for yrkeshemmede med spesielt fokus på psykiatri.

Videreutvikling av KSI

I 2020 oppførte vi et helt nytt bygg. Nybygget har gitt oss bedre plass og muligheter for nye arbeidsoppgaver for våre ansatte. Formålet med bygget var å sikre oss plass til fremtidige aktiviteter og plass til å vokse. Vi har vært en bedrift som har hatt en økning i antall søkere og har fått utvidet antall VTA-plasser. Folk trives her og stadig flere vil være en del av det fellesskapet vi har. Vi har opplevd en økt innsøking og da trenger vi mer plass til flere folk.

Kvalitetssikring av ordinært ansatte

De ansatte må også kvalitetssikres. Vi må vise at arbeidsledere følger opp det de skal i forhold til deltagere. De må følge med på handlingsplan og de er med på å tilrettelegge for deltagerne. Arbeidsledere må følge rutiner rundt HMS, kvalitet og prosesser.

Likestilling

Det er ønskelig at andelen kvinner økes og dette vil bli tatt hensyn til ved nye ansettelser. Bedriften har lik lønn for kvinner og menn i samme stilling. Selskapet har som mål å være en arbeidsplass som preges av likestilling, inkludering og mangfold og at det ikke skal forekomme forskjellsbehandling på grunn av kjønn.

Prosjektene våre

KSV-PROSJEKTET

Vi er også blitt utfordret av eierne til å være en del av løsningen for å få redusert antallet sosialhjelpsmottakere i kommunen gjennom kvalifisering og arbeid. Denne oppgaven tok vi fatt på i 2020. For å løse oppdraget har vi startet et samarbeid med de andre bedriftene i skjermet sektor gjennom «KSV-prosjektet» (KSI, Songvaar, Viapartner). KSI, Songvaar og Via Partner samarbeider om å få mennesker som har vært på langvarig sosialstønad ut i arbeidslivet. Vi prøver hovedsakelig å få inn barnefamilier, slik at barna på sikt kan bli motivert til å studere og/eller jobbe.

Vi har fått prosjektbaserte midler fra kommunen, og samarbeider med Nav for å kunne tilby jobbveiledning til personer som er ikke-vestlige innvandrere, som hovedsakelig har gått lenge på sosialstønad, eller vært utenfor arbeidslivet over lang tid. Dette betyr at de fleste deltagerne våre har kommet til Norge som flyktninger. Dette er motiverte mennesker som har klart å komme seg ut fra krigsherjede områder, og klart å etablere seg i et land uten nettverk eller språk.

Vi har et sterkt fokus på å finne en god jobbmatch mellom bedrift og arbeidstaker, og evaluerer fortløpende om det er en god match eller ikke.

Vi kan også hjelpe med å finne veien til utdanning som er nødvendig for at deltagerne skal kunne nå sine mål. Når vi kontakter bedrifter ønsker de som regel å få deltagerne i praksis først. Da er det viktig for oss at praksisen ikke blir så veldig lang, og at det er en reel mulighet for jobb i andre enden. Vi følger tett opp med at det er progresjon i praksisen, slik at man vet at det fører noe sted.

Det er også mulig å søke Nav om både lønnstilskudd, mentortilskudd, og inkluderingstilskudd når bedriften anser det som nødvendig, slik at man ikke løper noen økonomisk risiko ved å teste det ut.

SKOLEMATPROSJEKTET

Vi samarbeider med NAV Kristiansand om Skolematprosjektet. Dette er et politisk vedtak som Kristiansand kommune har bevilget penger til. Vi leverer daglig sunn og god skolemat til tiende trinn på Grim skole. Målet er å bidra til en god skolehverdag for elevene. Det skal være grov, sunn og spennende kost. Det skal sikre at alle får i seg noe sunt i løpet av dagen. Det er fokus på å lage næringsrik mat sånn at skoleelevene får i seg nok energi.

 

Samtidig skaper vi arbeidsoppgaver og en god arbeidstreningsarena for sosialhjelpsmottakere. Det skal lønne seg å jobbe og deltakerne får ekstra tiltakspenger for delta i prosjektet. Deltagerne i prosjektet lager skolematen sammen med en arbeidsleder, deltagerne får arbeidstrening og forhåpentligvis muligheten til å prøve seg i arbeidslivet på sikt, så dette er et todelt prosjekt.

 

Se vår video her